Đọc BẢN NGÃ trước xong rồi nếu chưa hiểu gi ? Đừng ngại đọc luôn
 ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM NÀY có thể đến niết bàn đó nghe ! 
[PDF]
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG - Thiền Viện Đại Đăng
www.thienviendaidang.net/kinhsach/thamkhao/thulangnghiemtt.pdf
ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG. LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT
 VẠN HẠNH THỦ LĂNG. NGHIÊM KINH TÔNG THÔNG. Đời Đường : Ngài Bát  ...